On hypercyclicity and supercyclicity criteria

  1. Bermúdez, T.
  2. Bonilla, A.
  3. Peris, A.
Zeitschrift:
Bulletin of the Australian Mathematical Society

ISSN: 0004-9727

Datum der Publikation: 2004

Ausgabe: 70

Nummer: 1

Seiten: 45-54

Art: Artikel