C0-semigroups of m-isometries on Hilbert spaces

  1. Bermúdez, T.
  2. Bonilla, A.
  3. Zaway, H.
Zeitschrift:
Journal of Mathematical Analysis and Applications

ISSN: 1096-0813 0022-247X

Datum der Publikation: 2019

Ausgabe: 472

Nummer: 1

Seiten: 879-893

Art: Artikel

DOI: 10.1016/J.JMAA.2018.11.055 GOOGLE SCHOLAR