Desenvolupament experimental de nous tractaments antifúngics per infeccions causades per llevats

  1. Marçal Mariné Mestres
Dirigida per:
  1. Josep Guarro Artigas Director/a
  2. Francisco Javier Pastor Mola Director/a

Universitat de defensa: Universitat Rovira i Virgili

Any de defensa: 2010

Tribunal:
  1. María José Figueras Salvat President/a
  2. Javier Capilla Luque Secretari/ària
  3. María Pilar Arévalo Morales Vocal
  4. Guillermo Quindós Andrés Vocal
  5. J. M. Torres Rodríguez Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 303817 DIALNET lock_openTDX editor

Resum

Els estudis inclosos a la present tesi s'han centrat en el desenvolupament de noves teràpies antifúngiques per a infeccions causades per diverses espècies de Candida i per Cladophialophora bantiana. D'aquesta tesi s'han extret les següents conclusions:-La micafungina ha demostrat una eficàcia similar a la d'antifúngics tradicionals per al tractament experimental d'infeccions per C.glabrata. En combinació amb l'amfotericina B, aquest antifúngic ha demostrat, també, una gran eficàcia.-S'ha demostrat l'eficàcia del posaconazole per al tractament experimental d'infeccions disseminades per C.krusei i C.tropicalis.-L'anidulafungina, la caspofungina i la micafungina han estat efectives per al tractament d'infeccions experimentals disseminades per C.dubliniensis.-S'ha comprovat l'eficàcia de dues noves formulacions d'amfotericina B per al tractament d'infeccions experimentals per Candida.-La combinació de la micafungina amb l'itraconazole ha demostrat una bona activitat in vitro envers el gènere Candida.-La combinació del posaconazole, la micafungina i la flucitosina ha demostrat ser efectiva envers C. bantiana.