Desenvolupament experimental de nous tractaments antifúngics per infeccions causades per llevats

  1. Mariné Mestres, Marçal
Dirigée par:
  1. Josep Guarro Artigas Directeur/trice
  2. Francisco Javier Pastor Mola Directeur/trice

Université de défendre: Universitat Rovira i Virgili

Fecha de defensa: 21 mai 2010

Jury:
  1. María José Figueras Salvat President
  2. Javier Capilla Luque Secrétaire
  3. María Pilar Arévalo Morales Rapporteur
  4. Guillermo Quindós Andrés Rapporteur
  5. J. M. Torres Rodríguez Rapporteur

Type: Thèses

Teseo: 303817 DIALNET lock_openTDX editor

Résumé

Els estudis inclosos a la present tesi s'han centrat en el desenvolupament de noves teràpies antifúngiques per a infeccions causades per diverses espècies de Candida i per Cladophialophora bantiana. D'aquesta tesi s'han extret les següents conclusions:-La micafungina ha demostrat una eficàcia similar a la d'antifúngics tradicionals per al tractament experimental d'infeccions per C.glabrata. En combinació amb l'amfotericina B, aquest antifúngic ha demostrat, també, una gran eficàcia.-S'ha demostrat l'eficàcia del posaconazole per al tractament experimental d'infeccions disseminades per C.krusei i C.tropicalis.-L'anidulafungina, la caspofungina i la micafungina han estat efectives per al tractament d'infeccions experimentals disseminades per C.dubliniensis.-S'ha comprovat l'eficàcia de dues noves formulacions d'amfotericina B per al tractament d'infeccions experimentals per Candida.-La combinació de la micafungina amb l'itraconazole ha demostrat una bona activitat in vitro envers el gènere Candida.-La combinació del posaconazole, la micafungina i la flucitosina ha demostrat ser efectiva envers C. bantiana.