Desenvolupament experimental de nous tractaments antifúngics per infeccions causades per llevats

  1. Mariné Mestres, Marçal
Supervised by:
  1. Josep Guarro Artigas Director
  2. Francisco Javier Pastor Mola Director

Defence university: Universitat Rovira i Virgili

Fecha de defensa: 21 May 2010

Committee:
  1. María José Figueras Salvat Chair
  2. Javier Capilla Luque Secretary
  3. María Pilar Arévalo Morales Committee member
  4. Guillermo Quindós Andrés Committee member
  5. J. M. Torres Rodríguez Committee member

Type: Thesis

Teseo: 303817 DIALNET

Abstract

Els estudis inclosos a la present tesi s'han centrat en el desenvolupament de noves teràpies antifúngiques per a infeccions causades per diverses espècies de Candida i per Cladophialophora bantiana. D'aquesta tesi s'han extret les següents conclusions:-La micafungina ha demostrat una eficàcia similar a la d'antifúngics tradicionals per al tractament experimental d'infeccions per C.glabrata. En combinació amb l'amfotericina B, aquest antifúngic ha demostrat, també, una gran eficàcia.-S'ha demostrat l'eficàcia del posaconazole per al tractament experimental d'infeccions disseminades per C.krusei i C.tropicalis.-L'anidulafungina, la caspofungina i la micafungina han estat efectives per al tractament d'infeccions experimentals disseminades per C.dubliniensis.-S'ha comprovat l'eficàcia de dues noves formulacions d'amfotericina B per al tractament d'infeccions experimentals per Candida.-La combinació de la micafungina amb l'itraconazole ha demostrat una bona activitat in vitro envers el gènere Candida.-La combinació del posaconazole, la micafungina i la flucitosina ha demostrat ser efectiva envers C. bantiana.